Att verka för dialog och öppenhet på arbetet

Att verka för dialog och öppenhet på arbetet

Våra medarbetare är hjärtat i vår verksamhet. Vi vill vara en plats med god atmosfär och tydliga förväntningar på såväl ledningen som individen. Vi skapar förutsättningar för medarbetarsamtal där öppenhet och mod att dela med sig, såväl som att ta emot information är en grundpelare. Vi vill skapa transparens i dialogen med medarbetarna och utvärderar hur väl vi lyckas genom halvårsvisa mätningar.

Att främja personlig utveckling på arbetsplatsen

Att främja personlig utveckling på arbetsplatsen

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Hos oss finns det möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Vi värnar olikheter och delar med oss av vår kunskap och erfarenhet genom att rotera roller och arbetsuppgifter, på så vis höjer vi teamets samlade kompetens. Vi är en attraktiv arbetsplats som attraherar rätt medarbetare där teamet skapar tillväxten. 

Att verka för en hållbar värdekedja

Att verka för en hållbar värdekedja

Vi vill så långt vi kan verka för en hållbar värdekedja. Det gör vi genom att påverka våra kunder att välja mer hållbara material. Vi tar in återvunnen polyester och minskar tröskeln att skifta från traditionell polyester. Vi väljer omsorgsfullt våra leverantörer och säkerställer att vi gemensamt uppfyller krav och förväntningar med stöd av vår leverensbedömning. Vi tar vårt ansvar i kedjan. 

Att engagera oss i det lokala samhället

Att engagera oss i det lokala samhället

Vi vill engagera oss i det lokala samhället, både för vår egen skull men även för att vara en del i att utveckla samhällen och sammanhang där vi verkar. Det gör vi genom att sponsra lokala idrottsföreningar och i möjligaste mån välja lokala entreprenörer. Vi skapar arbetstillfällen och är en del i att attrahera till vår bygd. 

Att medvetandegöra kunder & konsumenter

Att medvetandegöra kunder & konsumenter

Vi strävar efter att utbilda och medvetandegöra våra kunder så att de blir välinformerade om sitt ansvar och får möjlighet att göra hållbara val. Det gör vi genom att i alla led informera om produktens kvalitet, produktionsförhållanden och märkning. Genom nudging, en lätt knuff i rätt riktning, påverkar vi steg för steg till användande av hållbara material och en mer hållbar framtid.

Att förebygga föroreningar

Att förebygga föroreningar

Vi vill bidra till en bättre värld och vara ansvarstagande för klimatet. Det gör vi genom att ständigt arbeta med att minska påverkan i vår produktion. Vi ser över vår energiförbrukning och skapar nya hållbara vanor hos våra medarbetare, såsom att släcka belysning och effektivisera tiden en maskin används. Tillsammans med andra utvecklar vi cirkulära lösningar där spill från vår produktion kan bli materialresurs för någon annan.